Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo  15 str., įtvirtinta bylos šalių galimybė baigti bylą taikos sutartimi, jeigu ją sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį. Taigi, Komisija savo veikloje inter alia (be kita ko) vadovaujasi taikaus ginčų sprendimo principu. 

Komisija posėdžio metu pasiūlo bylos šalims sudaryti taikos sutartį ir ginčą spręsti taikiai. Bylos šalys taip pat gali sudaryti taikos sutartį ir ją pateikti Komisijai iki jos posėdžio ar posėdžio metu bei po sprendimo, priimto išnagrinėjus skundą (prašymą) Komisijoje, priėmimo, bet nepasibaigus Komisijos sprendimo apskundimo terminui, kuris yra vienas mėnuo nuo sprendimo gavimo. Jeigu bylos šalys taikos sutartį sudaro ir pateikia ją Komisijai po sprendimo, priimto išnagrinėjus skundą (prašymą), priėmimo, Komisija patvirtinusi taikos sutartį, nauju sprendimu panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia.

Taikos sutartis turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • Neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui;
  • Nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
  • Taikos sutarties dalykas turi būti to paties pobūdžio, kaip ir skunde (prašyme) nurodyti reikalavimai.

Šiuos reikalavimus atitinkančią taikos sutartį Komisija sprendimu patvirtina ir bylą nutraukia. Jeigu taikos sutartis neatitinka minėtų reikalavimų, ji netvirtinama ir Komisija ginčą sprendžia iš esmės.

Atnaujinta: 2018, vasario 1, 14.12