Demokratiškai ir civilizuotai sutvarkytose pasaulio šalyse ginčai, kilę viešojo administravimo srityje tarp žmonių bei valdžios institucijų,  paprastai nagrinėjami operatyviai, be sudėtingų procedūrų, išankstine ne teismo tvarka.

Ikiteisminio skundų (prašymų) dėl viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje nagrinėjimo tvarką, šiuos skundus nagrinėjančios Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių sudarymo tvarką ir kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas. Lietuvos  administracinių ginčų komisija nėra viešojo administravimo institucija. Lietuvos administracinių ginčų komisija yra nepriklausoma ikiteisminė institucija, juridinis asmuo, biudžetinė įstaiga, jos nuostatus tvirtina Vyriausybė.

Komisija per 20 darbo dienų išnagrinėja žmonių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei priima dėl jų sprendimus kai ginčijami centrinių valstybinio administravimo subjektų (ministerijų, departamentų, inspekcijų, tarnybų, komisijų ir kitų centrinių valstybės institucijų bei jų tarnautojų ir pareigūnų) priimti individualūs administraciniai aktai.
 

Komisija taip pat sprendžia ginčus kai šios institucijos, jų tarnautojai ir pareigūnai vilkina Įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka bei terminais tvarkyti žmonių reikalus viešojo administravimo srityje arba nesuteikia pareiškėjų prašomos ir jiems teiktinos informacijos.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1R-268 patvirtinta Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepcija.

No recent posts