2016 m. sausio 26 d. Komisijos pirmininkė Jūratė Mikalčienė ir Komisijos narė Rūta Bakševičienė dalyvaus Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete vyksiančiuose klausymuose dėl Administracinių ginčų komisijų įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2878.

2016 m. sausio 4 d. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkė Jūratė  Mikalčienė pirmininkavo Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto bakalauro darbų gynimo vertinimo kvalifikacinei komisijai.

2015 m. gruodžio 14-18 d. Komisijos pirmininkė J. Mikalčienė ir Komisijos narė Rūta Bakševičienė dalyvavo TAIEX (angl. the Technical Assistance and Information Exchange instrument) programos ekspertinėje misijoje Makedonijos Valstybinėje administracinių procedūrų ir darbo santykių nagrinėjimo procedūrų komisijoje (angl. State Commission for decision-making in Administrative Procedures and Labour Relations Procedures in Second Instance) Skopje. Vizito metu buvo lankytasi Makedonijos Respublikos vyriausiame bei Skopje apygardos administraciniuose teismuose, Makedonijos Respublikos Parlamente bei kitose su Makedonijos Respublikos Komisijos veikla susijusiose institucijose; susipažinta su ikiteisminio ir teisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarka šioje šalyje, diskutuota administracinių ginčų nagrinėjimo ikiteismine tvarka klausimais bei apsikeista darbo patirtimi.

Makedonija

2015 m. rugsėjo 24 d. Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje (toliau – Komisija) buvo paminėta Komisijos 16 veiklos metų sukaktis. Komisijos pirmininkė Jūratė Mikalčienė pristatė Komisijos veiklos (jos rezultatų) apžvalgą. Komisijos narė doc. dr. Rūta Bakševičienė ieškojo atsakymo į klausimą – Komisija yra teismo darbo palengvinimas, valstybės valdymo institucijų darbo broko taisytoja, taikintoja ar teisingumo vykdytoja. Komisijos narė dr. Laura Paškevičienė apžvelgė administracinio proceso principų ir institutų taikymą Komisijos bylų nagrinėjimo procese, ypatumus ir išorines kliūtis, darančias įtaką bylų nagrinėjimo proceso ir asmens teisių gynybos efektyvumui. Renginyje dalyvavo valstybės institucijų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Vilniaus apygardos administracinio teismo, viešojo administravimo institucijų, Lietuvos advokatų tarybos bei akademinės bendruomenės  atstovai. Renginio programa.

IMGP8327

IMGP8325

 

2015 m. gegužės 20-22 d. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkė Jūratė  Mikalčienė pirmininkavo Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto Magistrinių darbų gynimo vertinimo kvalifikacinei komisijai.

2015 m. kovo 25-27 d. Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje pagal TAIEX programą (angl. the Technical Assistance and Information Exchange instrument), finansuojamą Europos Komisijos, lankėsi Komisijai giminingos Makedonijos Valstybinės administracinių procedūrų ir darbo santykių nagrinėjimo procedūrų komisijos atstovai (The State Commission for Decision-making Administrative procedures and Labour Relations Procedures) (Komisijos pirmininkė Irena Brzanova bei nariai Darko Donevski, Sherif Memeti). Vizito metu svečiai buvo supažindinti su ikiteismine administracinių ginčų nagrinėjimo tvarka Lietuvoje (tame tarpe Komisijoje, Vilniaus darbo ginčų komisijose, Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninėje administracinių ginčų komisijoje), su teisminiu administracinių bylų nagrinėjimu Vilniaus apygardos administraciniame teisme bei Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme, su Europos Sąjungos teisės taikymu, sprendžiant administracinius ginčus.

Susitikimo dalyvių sąrašas

Vizito programa

 IMGP8128IMGP8121IMGP8110

 

 

 

 

2015 m. sausio 30 d. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkė Jūratė Mikalčienė dalyvavo Mykolo Romerio universitete diplomų teikimo ceremonijoje.

2015 m. sausio 9 d.
 
Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkė Jūratė Mikalčienė dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto magistrinių darbų gynimo komisijoje.

2014 m. gruodžio 11 d.
 Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkė Jūratė Mikalčienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konferencijoje "Liekna Vyriausybė" ("Lean Government").

2014 m. lapkričio 06 d. 
Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkė Jūratė Mikalčienė dalyvavo "Laisvosios bangos" radijo laidoje "VIP ložė". Laidoje kalbėta apie Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos kompetenciją, sprendžiamų ginčų ypatumus bei ikiteisminę administracinių ginčų nagrinėjimo procedūrą.

Laidos įrašas

2014 m. spalio 03 d.
 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje įvyko Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos konferencija "Administracinių ginčų komisijų 15 metų raidos apžvalga ir tolesnės vystymosi gairės".

vagk1

vagk3

vagk2

vagk4

Renginį sveikinimo žodžiu pradėjo Lietuvos Respublikos teisingumo viceministras Giedrius Mozūraitis, pažymėdamas administracinių ginčų komisijų didėjančią svarbą administracinių ginčų sprendime bei asmens teisių apsaugos srityje. Konferencijos metu aptarta ne tik administracinių ginčų komisijų raida ir vieta teisinėje sistemoje, bet ir administracinės teisenos reglamentavimo, mediacijos, ikiteisminio ginčų sprendimo, teisinės sociologijos klausimai.
Pranešimus minėtomis temomis skaitė Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkė Jūratė Mikalčienė, komisijos narės Rūta Bakševičienė ir Laura Paškevičienė, Kauno m. savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sekretorė Lionela Gelmanienė, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė - Markovienė, Lietuvos teisės instituto direktorė Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Diskusijose dalyvavo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas Egidijus Šileikis. 

Konferencijos pranešimai:

I dalis      II dalis    III dalis    IV dalis    V dalis    VI dalis   VII dalis

2014 m. spalio 03 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje vyks Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos organizuojama konferencija "Administracinių ginčų komisijų 15 metų raidos apžvalga ir tolesnės vystymosi gairės", skirta administracinių ginčų komisijų 15 metų veiklos paminėjimui. Dalyvių registracijos pradžia 8. 30 val, Konferencijos pradžia 9 val. Konferencijos programa.

2013 m. lapkričio 15 d. Teisingumo ministerijoje Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos  narė Roma Sabina Alimienė dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto ir šios ministerijos surengtame seminare-diskusijoje  „Administracinio proceso tobulinimas: poreikiai ir perspektyvos “.

2013 m. spalio 4 d.  Vyriausioji administracinių ginčų komisija bendradarbiaudama su  Mykolo Romerio universitetu surengė apvalaus stalo diskusiją „ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJŲ VEIKLOS TOBULINIMAS, PASITELKIANT OPTIMALIAUSIAS TEISINIO REGULIAVIMO PRIEMONES“. Diskusijoje dalyvavo  Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas, Lietuvos vyriausiojo administracinio bei Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkai, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkė ir nariai, Kauno miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos, Teisingumo ministerijos, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai.

2013 m. rugsėjo 25 d. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pirmininkė ir nariai Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos dalyvavo diskusijoje „Teismų praktika bylose, susijusiose su ES ir LR parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai “.

2013 m. balandžio 2 d. Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje vyko diskusija bendros veiklos klausimais su Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariais ir darbuotojais.

2013 m. kovo 20 d. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos nario padėjėja Aurelija Černiutė Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaitys pranešimą apie Darbo ginčų komisijų posėdžių organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą.

2012 m. rugsėjo 28 d. Teisingumo ministerijos Konferencijų salėje Vyriausioji administracinių ginčų komisija surengė seminarą-diskusiją „IKITEISMINIS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ NAGRINĖJIMAS: tarp poreikių, lūkesčių ir realybės“. Diskusijoje pranešėjai apžvelgė ikiteisminių ginčų nagrinėjimo poreikių tenkinimo problemas, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ir savivaldybių visuomeninių administracinių ginčų komisijų darbo ypatumus, atskleidė šių ginčų teisenos spragas bei analizavo praktiką šioje srityje.

2012 m. spalio 5 d. Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme buvo surengta apvalaus stalo diskusija Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 13 –ųjų veiklos metų proga. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjai, Lietuvos vyriausiojo administracinio bei Vilniaus ir Kauno apygardų administracinių teismų pirmininkai ir teisėjai, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ir savivaldybių visuomeninių administracinių ginčų komisijų nariai, Teisingumo ministerijos, Mykolo Romerio universiteto bei visuomenės atstovai. Diskusijos dalyviai pasikeitė nuomonėmis dėl galimybių tobulinti išankstine ne teismo tvarka ginčus nagrinėjančių administracinių ginčų komisijų teisinį veiklos reglamentavimą bei jų veiklos galimo išplėtimo, priskiriant mediacijos funkciją.

Atnaujinta: 2016, liepos 7, 10.05